Kaurav

  • A descendant of Kuru, but it is generally applied to the hundred sons of Dhritrashtra and Gandhari.
  • The names of the Kaurays are - Duryodhan, Duhshasan, Duhsah, Jalsandh, Sam, Sah, Vind, Anuvind, Durdharsh, Subahu, Dushpradharsh, Durmarshan, Durmukh, Dushkarn, Karn, Vikarn, Shal, Sattva, Sulocan, Chitra, Upchitra, Charucitra, Sharasan, Durvigah, Vivitsu, Vikat Urnnabh, Sunabh, Nand, Up-nand, Chitravarma, Suvarma, Durvimocan, Ayobahu, Mahabahu, Chitrang, Bhimveg, Bhimbal, Balaki, Ugrayudh, Sushen, Jay, Kankayu, Pandit, Ravi, Sujat, Sukundal, Vir, Vivinshati, Mahodar, Chitrayuddh, Nishangi, Pashi, Vrindarak, Dridhvarma, Dridhkshatra, Somkirti, Dridhsandh, Jarasandh, Satyasandh, Sad, Ugrashrava, Ugrasen, Senani, Dushparajay, Aparajit, Dandi, Jaitra, Kundshayi, Vishalaksh, Duradhar, Dridhhast, Suhast, Vatveg, Suvarca, Adityaketu, Bahvashi, Nagdatt, Bhimrath, Kavaci, Krathan, Dhanurgrah, Virbahu, Alolup, Abhay, Kundodar, Danddhar, Raudrakarma, Dridhrath, Kundbhedi, Viravi, Pramath, Ugrayayi, Dirghlocan, Vyudhoru, Dirghbahu, Pramathi, Kanakdhvaj, Kundashi and Viraja.
  • All the Kaurav were killed by the Pandav prince Bhim in the Mahabharata war.


References