Narayaneeyam 345

Narayaneeyam

Prev.png

Dashaka 76
गत्वा सांदीपनिमथ चतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः
सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा।
पुत्रं नष्टं यमनिलयनादाहृतं दक्षिणार्थं
दत्वा तस्मै निजपुरमगा नादयन् पाञ्चजन्यम्।।1।।
ENGLISH TRANSLATION

Along with Balaraama Thou went to sage Sandipani's aashram and mastered all knowledge in just 64 days. Thou brought back Thy guru Sandipani's dead son from Yama's abode and gave him by way of Guru-dakshinaa. Thou then went back to Thy city sounding the conch Paanchajanya.

स्मृत्वा स्मृत्वा पशुपसुदृशः प्रेमभारप्रणुन्नाः
कारुण्येन त्वमपि विवशः प्राहिणोरुद्धवं तम्।
किं चामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासां
भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन्।।2।।
ENGLISH TRANSLATION

Again and again Thou remembered the overwhelming love of the beautiful Gopikas for Thee. Thou were also overpowered with compassion for them. Thou sent Thy very dear friend Uddhava to them with a message. Also with the desire to demonstrate to him the intense devotion of those great devotees which was rare in the whole world.

Next.png

References

Related Articles

Narayaneeyam
Dashaka Page No.
Dashaka 1 5
Dashaka 2 10
Dashaka 3 15
Dashaka 4 20
Dashaka 5 25
Dashaka 6 30
Dashaka 7 35
Dashaka 8 36
Dashaka 9 46
Dashaka 10 51
Dashaka 11 55
Dashaka 12 60
Dashaka 13 65
Dashaka 14 69
Dashaka 15 74
Dashaka 16 79
Dashaka 17 85
Dashaka 18 90
Dashaka 19 94
Dashaka 20 98
Dashaka 21 104
Dashaka 22 109
Dashaka 23 115
Dashaka 24 120
Dashaka 25 125
Dashaka 26 130
Dashaka 27 136
Dashaka 28 139
Dashaka 29 144
Dashaka 30 149
Dashaka 31 154
Dashaka 32 157
Dashaka 33 162
Dashaka 34 167
Dashaka 35 172
Dashaka| 36 178
Dashaka| 37 183
Dashaka 38 188
Dashaka 39 194
Dashaka 40 197
Dashaka 41 200
Dashaka 42 204
Dashaka 43 209
Dashaka 44 212
Dashaka 45 218
Dashaka 46 221
Dashaka 47 224
Dashaka 48 227
Dashaka 49 230
Dashaka 50 235
Dashaka 51 240
Dashaka 52 245
Dashaka 53 248
Dashaka 54 253
Dashaka 55 256
Dashaka 56 260
Dashaka 57 264
Dashaka 58 269
Dashaka 59 272
Dashaka 60 276
Dashaka 61 281
Dashaka 62 286
Dashaka 63 291
Dashaka 64 295
Dashaka 65 300
Dashaka 66 300
Dashaka 66 303
Dashaka 67 307
Dashaka 68 310
Dashaka 69 316
Dashaka 70 321
Dashaka 71 325
Dashaka 72 331
Dashaka 73 334
Dashaka 74 339
Dashaka 75 344
Dashaka 76 350
Dashaka 77 356
Dashaka 78 359
Dashaka 79 363
Dashaka 80 369
Dashaka 81 374
Dashaka 82 379
Dashaka 83 384
Dashaka 84 388
Dashaka 85 394
Dashaka 86 400
Dashaka 87 403
Dashaka 88 409
Dashaka 89 414
Dashaka 90 420
Dashaka 91 425
Dashaka 92 430
Dashaka 93 436
Dashaka 94 441
Dashaka 95 446
Dashaka 96 451
Dashaka 97 456
Dashaka 98 462
Dashaka 99 467
Dashaka 100 473