Garga Samhita 1147

Garga Samhita

Canto Two : Chapter Seven

Vatsa-vatsapala-harana
Kidnapping of the Calves and Cowherd Boys

Prev.png

Text 13

reje tatah so vara-gopa-darakair
yathamaresho hy amaraish ca sarvatah
punar yathambhoruha-komalair dalair
madhye tu vaideha suvarna-karnika[1]

O king of Videha, surrounded by the gopa boys as Indra is surrounded by the demigods or a lotus whorl is surrounded by many soft petals, Krishna shone with great splendor.

Next.png

References

  1. reje -shone; tatah -then; sah -He; vara-gopa-darakaih -with the gopa boys; yatha -as; amara -of the demigods; ishah -the king; hi -indeed; amaraih -with the demigods; ca -and; sarvatah -all; punah -again; yatha -as; ambhoruha -lotus; komalaih -soft; dalaih -with petals; madhye -in the middle; tu -indeed; vaideha -O king of Videha; suvarna -golden; karnika -whorl.

Related Articles

-