Vrindavan

Kadamba Trees

(1)Keli Kadamba – on the bank of Kaliya Dah
(2)Chira Kadamba – on the bank of the Yamuna, near Dhir Samir
(3)Dola Kadamba – in the Radha-baga Jhulanavan

Gallery

References

 1. vanam vrindavanam nama pasavyam nava-kananam
  gopa-gopi-gavam. sevyam punyadri-trina-virudham --- Shrimad Bhagavata (10.11.28)
 2. tad bhuri-bhagyam iha janma kim apy atavyam
  yad gokule'pi katamaiighri-rajo-'bhisekam
  yaj-jivitam tu nikhilam bhagavan muKunds
  tv adyapi yat-pada-rajah sruti-mrgyam eva --- Shrimad Bhagavata (10.14.34)
 3. asam aho carana-renu-jusam aham shyam
  vrindavane kim api gulma-latausadhinam
  yid dustyajam sva-janam arya-patham ca hitva
  bhejur muKund-padavim. srutibhir vimrgyam --- Shrimad Bhagavata (10.47.61)
 4. punya bata Braj-bhuvo yad ayam nr-linga
  gudhah purana-puruso vana-citra-malyah
  gah palayan saha-balah kvanayams ca venum
  vikridayanchati giritra-ramarcitartghrih ---Shrimad Bhagavata (10.44.13)
 5. Vrindavanm sakhi bhuvo vitanoti kirtim
  yad devaki-suta-padambuja-labdha-lakshmi
  govinda-venum anu matta-mayura-nrtyam
  preksyadri-sanv-avaratanya-samasta-sattvam --- Shrimad-Bhagavat (10.21.10)
 6. barhapidam nata-vara-vapuh karnayoh karnikaram
  bibhrad vasah kanaka-kapisam vaijayantim
  cha malam randhran venor adhara-sudhayapurayan gopa-vrindair
  vrndaranyam sva-pada ramanam pravisad gita-kirtih --- Shrimad Bhagavata (10.21.5)
 7. braj samudr mathura kamal vrindavan makarand
  braj vanita sab pusp hain madhukar gokulchand
 8. vrindavanasya samyogat punastvam taruni nava
  dhanyam vrindavanam tena bhaktir-nrtyati yatra cha
 9. tasmin vrindavane punyam, govindasya niketanam tatsevakasamakirnam, tatraiva sthiyate maya
  bhuvi govinda-vaikunthans, tasmin vrindavane nrpa yatra vrndadayo bhrtyah, santigovindalalasah
  vrindavane mahasadma, yai drstam purusottamaih govindasya mahipala, te krtartha mahitale ---Skanda Purana (Mathura-khanda)
 10. vrindavane tu govindam, ye pasyanti vasundhare
  na te yamapuram yanti yanti, punyakrtam gatim ----Adi Varaha Purana
 11. (yadi) gauranga nahito,tabe ki hoito, kemone dharita de?
  radhara mahima, prema-rasa-sima , jagate janato ke?
  madhura vrinda, vipina-madhuri , pravesa caturi sar
  baraja-yuvati, bhavera bhakati, sakati hoito kar?

Temples of Vrindavan

Ashtasakhi Kunj · Rang Nath Temple · Bankhandi Mahadev · Brahmchari Thakur Badi · Govind Deo Temple · Banke Bihari Temple · Shah Bihari Ji Temple · Madan Mohan Temple · Radha Vallabh Temple · Rup Sanatan Gaudiya Math · Jaipur Temple · Jugal Kishor Temple · Radha Raman Temple · Iskcon Temple · Radha Damodar Temple · Radha Vinod Temple · Lala Babu Temple · Gopi Nath Ji Temple · Sakshi Gopal Temple · Swarnmayi Temple · Shyamsunder Temple · Savaman Shalgram · Shahjapur Temple · Shri Ji Temple · Tikari Rani Thakur Badi · Radha Madhav Temple · Varddhman Maharaj Kunj