Vrindavan

Other features of Vrindavan

City quarters (mohallas)
(1)Gyan Gudadi (29) Sukhanakhata-gali (2)Gopeshwar (30) Purana-Shahar (3)Vanshivat (31) Larivali-gali (4)Gopinath Bag (32) Gavadhupa-gali (5)Gopinath Bazar (33) Govardhan-darvaza (6)Brahma Kund (34) Ahirapada (7)Radha Nivas (35) Dumaitapada (8)Keshi-Ghat (36) Varaoyara Muhalla (9)Radha Raman Ghera (37) Madan-Mohanji-ghera (10)Nidhuvan (38) Vihari-pura (11)Pathara Pura (39) Purohitavali-gali (12)Nagar Gopinath (40) Manipada (13)Gopinath Ghera (41) Gautamapada (14)Nagar Gopala (42) Athkhamba (15)Chira Ghat (43) Govind-bag (16)Mandi darvaza (44) Loi-bazar (17)Nagar Govindaii (45) Retiya-bazar (18)Takshala gali (46) Bankhandi Mahadev (19)Ramaji-dvar (47) Chipi-gall (20)Kanthivala-bazar (48) Raya-gali (21)Seva-kunja (49) Bundela-bag (22)Kunja-gali (50) Mathura-darvaza (23)Vyas-ghera (51) Savai Jaysinha-ghera (24)Shringarvat (52) Dhira-samira (25)Rasa-mandal (53) Tattiya-sthan (26)Kishora-pura (54) Gahvaravana (27)Dhobivali-gali (55) Govind-kund (28)Rangilal-gali (56) Radha-bag

Famous Kunds

(1)Davanal Kund – in Kevarivan
(2)Vishakha Kund – in Nidhuvan
(3)Gajaraja Kund – in the temple of Shri Rangji
(4)Lalita Kund – in Nikunjvan (Seva-kunja)
(5)Brahma Kund – to the north of Shri Rangji Temple
(6)Govind Kund – near Shri Rangji Temple, in the eastern part of Vrindavan

Famous Wells (kupas)

(1)Venu-kup – near Shri Rangji Temple
(2)Sapta-samudrika-kup – near Gopishwar Mahadev
(3)Gopa-kup – in Gyana-gudadi (4)Radha-kup – in Viharvan

Devis (goddesses)

(1)Patal devi, or Yogmaya – to the south-west of the ancient Govindji Temple
(2)Annapurna devi – near Seva-kunja
(3)Paurnamasi-devi – near Seva-kunja, to the east

Mahadevs

(1)Shri Gopishwar Mahadev – near Vanshivat, to the north-east
(2)Bankhandi Mahadev – at the intersection of Loi-bazar and Athkhamba.

Banyan Trees (vatas)

(1)Advaitavat – near the ancient Madan-mohan Temple
(2)Shringarvat – on the bank of the Yamuna near Shri Radha Damodar Temple
(3)Vanshivat – in Rasa-sthali