Mountains Of Braj

Braj Related Links


Pilgrims on Braj Mandal parikrama will visit or pass close by the following hills or mountains (parvatas):

(1)Giriraj Parvat- Govardhan
(2)Setu Khndar Parvat– Adi Badri Narayan
(3)Sangrasikara Parvat– Jhulana Sthan
(4)Nila Parvat – near Sanhar Shikhar
(5)Anandadri Parvat – near Sanhar Shikhar
(6)Udyana Parvat
(7)Sankhakuta Parvat
(8)Adi Kedaranath Parvat – near Kamyavan
(9)Charan Pahadi– Kamyavan
(10)Indrasen Parvat (a stone slide) – Kamyavan
(11)yomasura gufa (a cave) – Kamyavan
(12)Bhojan Thali – Kamyavan
(13)Vishnu Chinha Pad Parvat – Kamyavan
(14)Lukluki Khandar – Kamyavan
(15)Bhajani Shila (a musical stone) – Kamyavan
(16)Suvarnachal – Sunahara Gaon
(17)Charana Pahãdi – Nand Gaon
(18)Atora Parvat – Unchagaon
(19)Sakhigiri Parvat – Unchagaon
(20)Vishnu Parvat – Barsana
(21)Brahma Parvat – Barsana
(22)Nandishwar, or Rudra Parvat – Nand Gaon
(23)Chhoti (small) Charana Pahadi – near Baithana