Garga Samhita 1153

Garga Samhita

Canto Two : Chapter Seven

Vatsa-vatsapala-harana
Kidnapping of the Calves and Cowherd Boys

Prev.png

Text 19

shri-bala ucuh
yasya matamaha mudha
shrinu nanda-kumaraka
na jnanam bhojane tasya
tasmat svadu na vidyate[1]

The boys said: O son of Nanda, his bewildered grandmother does not know how to cook. That was not delicious.

Next.png

References

  1. shri -balah ucuh -the boys said; yasya -of whom; matamaha -the grandmother; mudha -bewildered; shrinu -listen; nanda -of Nanda; kumaraka -O son; na -not; jnanam -knowledge; bhojane -in eating; tasya -of him; tasmat -therefore; svadu -delicious; na -not; vidyate -is.

Related Articles

-