Garga Samhita 1136

Garga Samhita

Canto Two : Chapter Six

Aghasura-moksha
The Liberation of Aghasura

Prev.png

Text 28

ayutam vrishabhanam ca
gavam laksham manoharam
dvi-laksham anna-bharanam
nando danam dadau tatah[1]

The Nanda gave in charity ten thousand bulls, a hundred thousand beautiful cows, and two hundred thousand bharas of grain.

Next.png

References

  1. ayutam -ten thousand; vrishabhanam -bulls; ca -and; gavam -cows; laksham -a hundred thousand; manoharam -beautiful; dvi-laksam -two hundred thousand; anna -of grains; bharanam -bharas; nandah -Nanda; danam -charity; dadau -gave; tatah -then.

Related Articles

-