Garga Samhita 1126

Garga Samhita

Canto Two : Chapter Six

Aghasura-moksha
The Liberation of Aghasura

Prev.png

Text 17 and 18

kalavatim rohinim ca
gopi-gopanvayadhikan
vrishabhanu-varam gopam
nandarajam vrajeshvaram

navopanandan nandamsh ca
vrishabhanun vrajeshvaran
samahuya tad-agre ca
vacah praha yashomati[1]

Calling together Kalavati, Rohini, the most important gopas and gopis, the gopa king Vrishabhanu, Vraja's king Nanda, the nine Upanandas, the Nandas, the Vrishabhanus, and the various leaders of Vraja, Yashoda spoke to them.


Next.png

References

  1. kalavatim -Kalavati; rohinim -Rohini; ca -and; gopi-gopanvayadhikan -the most important gopas and gopis; vrishabhanu-varam -King Vrishabhanu; gopam -the gopa; nandarajam -King Nanda; vrajeshvaram -the master of Vraja; nava -nine; upanandan -Upanandas; nandan -Nandas; ca -and; vrishabhanun -the Vrishabhanus; vrajeshvaran -the rulers of Vraja; samahuya -calling; tad-agre -in their presence; ca -and; vacah -words; praha -said; yashomati -Yashoda.

Related Articles

-