Garga Samhita 1045

Garga Samhita

Canto Two : Chapter Four

Vatsasura-moksha
The Liberation of Vatsasura

Prev.png

Text 9 and 10

sabha-mandapa-samyuktam
sa-durgam parikha-yutam
catur-yojana-vistirnam
sapta-dvara-samanvitam

sarovaraih parivritam
raja-margam manoharam
sahasra-kunjam ca puram
vrishabhanur aciklpat[1]

Maharaja Vrishabhanu built a beautiful city with many assembly-houses, pavilions, lakes, royal roads, and a thousand gardens. Everything was surrounded by a fortress with seven gates and a moat four yojanas around.

Next.png

References

  1. sabha -with assembly rooms; mandapa -and pavilions; samyuktam -endowed; sa-durgam -with a fort; parikha-yutam -with a moat; catuh -four; yojana -yojanas; vistirnam -in size; sapta-dvara-samanvitam -with seven gates; sarovaraih -with lakes; parivritam -surrounded; raja-margam -a royal road; manoharam -beautiful; sahasra -a thousand; kunjam -groves; ca -and; puram -a city; vrishabhanuh -King Vrishabhanu; aciklpat -built.

Related Articles

-