Braj

References

 1. punya bata Braj-bhuvo yad ayam nr-linga, gudhah purana-puruso vana-chitra-malyah
  gah palayan saha-balah kvanayams ca venum ,vikridaydncati giritra-ramarchitarighrih
 2. gunatitam param brahma vyapakam Braj uchyate
  sadanandam param jyoti muktanam padavyayam
 3. sarvopari Gokul — Brajloka-dhama
  Shri-goloka, svetadvipa, Vrindavan nama
 4. yat tu goloka-nama syat tac ca gokula-vaibhavam;
  tad atmya-vaibhavatvan ca tasya tan-mahimonnateh.
 5. sahasra-patra-kamalam gokulakhyam mahat-padam
  tat karnikara-tad-dhama tad-anantamsa-sambhavam
 6. yatha kridati tadbhumau goloke pi tathaiva sah
  adha urdhvataya bhedo 'nayoh kalpyeta kevalam
 7. shri-vrindavanasya prakasa-viseso golokatvam tatra
  prapancika-loka-prakasa-lilavakasatvenavabhasa
  manah prakaso goloka iti samarthaniyam
 8. parakhiya-bhave ati rasera ullasa , Braj bina ihara anyatra nahi vasa
 9. astavimsa chatur-yuge dvaparera sese, vrajera sahita haya krsnera prakashe
 10. Shriyah kantah kantah parama-purusah kalpa-taravo, druma bhumis chintamani-gana-mayi toyam amritam
  katha ganam natyam gamanam api vansi priya-sakhi, chid-anandam jyotih param api tad asvadyam api cha
  sa yatra kshirabdhih shravati surabhibhyas cha su-mahan, nimesardhakhyo va Brajti na hi yatrapi samayah
  bhaje svetadvipam tam aham iha golokam iti yam, vidantas te santah kshiti-virala-charah katipaye
 11. ta vam vastunyushmasi gamadhyai yatra gavo bhurishringa ayasah
  atraha tadurugayasya vrsnah paramam padamavabhati bhuri
 12. vrindavanam sakhi bhuvo vitanoti kirtim,yad devaki-suta-padambuja-labdha-lakshmi
  govinda-venum anu matta-mayura-nrtyarn, preksyadri-sanv-avaratanya-samasta-sattvam
 13. During Brahma-vimohana-lila(the bewilderment of Lord Brahma) Shri Krishna assumed the form of all the calves and cowherd boys for one full year, thereby bewildering the four-headed Lord Brahma.
 14. brajbhumi mohini main jani, mohini kunj, mohan Shri-brindavan mohan jamuna pani
  mohini nari sakal gokul ki bolti mohini bani, Shri-bhatt ke prabhu mohan nagar mohini radha rani