Bhagavad Gita -Sivananda 297

Bhagavad Gita -Swami Sivananda

Chapter-12 : THE YOGA OF DEVOTION

Summary of Twelfth Discourse

Prev.png


Ye tu dharmyaamritamidam yathoktam paryupaasate;
Shraddhadhaanaah matparamaa bhaktaaste’teeva me priyaah.

20. They verily who follow this immortal Dharma (doctrine or law) as described above,
endowed with faith, regarding Me as their supreme goal, they, the devotees, are exceedingly dear to
Me.

Hari Om Tat Sat

Iti Srimad Bhagavadgeetaasoopanishatsu Brahmavidyaayaam
Yogashaastre Sri Krishnaarjunasamvaade
Bhaktiyogo Naama Dwaadasho’dhyaayah

Thus in the Upanishads of the glorious Bhagavad Gita, the science of the Eternal, the
scripture of Yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna, ends the twelfth discourse entitled:
“The Yoga of Devotion”

Next.png

References and Context